Privacy Policy

Privacy Policy

1. Overzicht gegevensbescherming

Algemene informatie
De onderstaande informatie geeft een overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar u persoonlijk herleidbaar zijn. Gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming is te vinden in onze privacyverklaring die onder deze tekst staat.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-exploitant. De contactgegevens zijn te vinden in de colofon van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Enerzijds verzamelen wij de gegevens die u aan ons overdraagt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invoert.
Anderzijds verzamelen we automatisch gegevens via onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. welke internetbrowser u gebruikt, wat het besturingssysteem is of het tijdstip van de pagina-aanvraag). Het verzamelen van deze informatie gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Voor welk doel gebruiken we uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een goede werking van de website te realiseren. Andere gegevens worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U mag altijd een kosteloos overzicht aanvragen van uw opgeslagen persoonsgegevens inclusief vermelding van oorsprong, ontvanger en doel. U heeft ook het recht om te vragen om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor andere vragen over gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen via het adres dat in de colofon staat vermeld. Bovendien heeft u het recht om bezwaar aan te tekenen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
Daarnaast heeft u het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. Details hierover zijn te vinden in de privacyverklaring onder “Recht op beperking van de verwerking”.

Analysetools en hulpmiddelen van derden
Bij een bezoek aan onze website kan statistische informatie worden verzameld over uw surfgedrag. Dit gebeurt vooral met behulp van cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag vindt doorgaans geanonimiseerd plaats; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of hem voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de onderstaande privacyverklaring.
U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij informeren u in onze privacyverklaring over de mogelijkheden om hier bezwaar tegen te maken.

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze privacyverklaring.
Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die naar u persoonlijk herleidbaar zijn. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.
We wijzen erop dat het versturen van gegevens via internet (bijvoorbeeld tijdens de communicatie via e-mail) nooit volledig veilig is. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is daarom niet mogelijk.

De verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Régine MARCHAND
Comité Régional de Tourisme de Nouvelle-Aquitaine
CS 31759
4 Place Jean Jaurès
33074 BORDEAUX CEDEX
telefoon: +33 5 56 01 70 00
e-mail: bruno.chanet@na-tourisme.com 

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonlijke gegevens (zoals namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel van de gegevensverwerking is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U mag een eerder gegeven toestemming altijd intrekken. Stuur ons daartoe een bericht per e-mail, dat is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking tot aan het moment van intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en t.b.v. direct marketing
Als de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van de AVG houdt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profileringsactiviteiten op basis van deze bepalingen. De wettelijke basis waarop een bepaalde soort verwerking is gebaseerd, vindt u in deze privacyverklaring. Als u bezwaar maakt, zullen we de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dienen voor het afdwingen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt om direct marketing te realiseren, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben ten behoeve van dergelijke reclame; dit geldt ook voor profileringsactiviteiten voor zover deze verband houden met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor direct marketing (bezwaarprocedure conform AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van schending van de AVG hebben de betrokken personen het recht beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar ze wonen, waar hun werkplek is of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. Het recht van beroep vormt geen beperking op andere bezwaarmogelijkheden of rechtsmiddelen.

Recht op gegevensportabiliteit
U heeft het recht om de gegevens die wij geautomatiseerd verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan zichzelf of aan een derde te laten overdragen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Als u de gegevens direct wilt laten overdragen aan een andere verantwoordelijke instantie, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-encryptie
Deze website gebruikt om veiligheidsredenen SSL- of TLS-encryptie om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of informatieverzoeken die u naar ons stuurt als website-exploitant. Een beveiligde verbinding wordt aangegeven door de adresbalk van de browser die verandert van “http://” in “https://”, en door het symbool van het slotje dat in de balk van uw browser verschijnt.
Bij gebruik van SSL- of TLS-encryptie kunnen de gegevens die u ons verstrekt niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering en correctie
Volgens de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om kosteloos informatie te krijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun oorsprong en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking, en in sommige gevallen heeft u ook het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Voor dit doel en voor andere vragen over bescherming van persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen via het adres dat in de colofon staat vermeld.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om te vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u altijd contact met ons opnemen via het adres dat in de colofon staat vermeld. Het recht om de verwerking te beperken, geldt in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens aanvecht, hebben we doorgaans enige tijd nodig om dit te verifiëren. Gedurende de duur van het onderzoek heeft u het recht om te vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig plaatsvindt of plaatsvond, kunt u om beperking van de gegevensverwerking vragen in plaats van verwijdering.
  • Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft deze wél nodig om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, heeft u het recht om te vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in plaats van dat de gegevens worden verwijderd.
  • Als u bezwaar heeft gemaakt op grond van de AVG, moet er een afweging plaatsvinden tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet vaststaat welke belangen doorslaggevend zijn, heeft u het recht om te vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van het bewaren ervan – alleen worden gebruikt met uw toestemming of voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of voor een belangrijk publiek belang van de Europese Unie of een lidstaat.

3. Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer)

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming
We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf:

Comité Régional de Tourisme de Nouvelle-Aquitaine
CS 31759
4 Place Jean Jaurès
33074 BORDEAUX CEDEX
e-mail: dpo@nouvelle-aquitaine-tourisme.com

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies
De internetpagina’s maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browserprogramma op uw computer worden opgeslagen.
De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies, dat u cookies alleen accepteert in bepaalde gevallen, ze in het algemeen weigert of automatisch laat verwijderen bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.
Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (zoals online winkelen), worden opgeslagen op basis van het betreffende artikel in de AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor een technisch correcte en optimale levering van zijn diensten. Als ook andere cookies worden opgeslagen (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag), worden deze afzonderlijk in deze privacyverklaring genoemd.

Serverlogbestanden
De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt, in zogenaamde serverlogbestanden. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • het gebruikte besturingssysteem
  • verwijzende URL
  • hostnaam van de aanvragende computer
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op de bepalingen van de AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – voor dit doel moeten de logbestanden van de server worden vastgelegd.

Contactformulier
Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft verstrekt, opgeslagen om het verzoek en eventuele vervolgvragen te verwerken. We zullen deze gegevens niet delen zonder uw toestemming.
De verwerking van de gegevens zoals ingevoerd in het contactformulier vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming. U mag een eerder gegeven toestemming altijd weer intrekken. Stuur ons daartoe een bericht per e-mail, dat is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking tot aan het moment van intrekking blijft onaangetast door de intrekking.
De gegevens die u invoert in het contactformulier bewaren wij totdat u ons vraagt om ze te verwijderen, uw toestemming tot opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na afhandeling van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – worden altijd in acht genomen.

Gegevensverwerking (klant- en contactgegevens)
We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover ze nodig zijn voor de totstandkoming, inhoudelijke vormgeving of wijziging van de juridische relatie (basisgegevens). Dit gebeurt op basis van de AVG, die het toestaat om gegevens te verwerken voor de uitvoering van een contract of precontractuele voorzieningen. We verzamelen, verwerken en gebruiken alleen persoonsgegevens over het gebruik van onze internetpagina’s (gebruikersgegevens) voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen om de dienst te gebruiken of om kosten in rekening te brengen voor het gebruik van de service.
De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen worden altijd in acht genomen.

5. Analysetools en advertenties

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om een analyse te maken van uw gebruik van de website. De door de cookie vergaarde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool is gebaseerd op de AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering
We hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie en in andere landen binnen de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van de website gebruikt Google deze gegevens om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten te verlenen aan de exploitant van de website die te maken hebben met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-informatie.

Browser plug-in
U kunt met een bepaalde instelling van uw browser voorkomen dat er cookies worden opgeslagen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval niet van alle functies van de website volledig gebruik kunt maken. Daarnaast kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Bezwaar tegen gegevensverzameling
U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze website: Google Analytics uitschakelen.
Lees de privacyverklaring van Google voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Contractverwerking
We hebben een contractverwerkingsovereenkomst gesloten met Google en houden ons hierbij volledig aan de strikte eisen die de gegevensbeschermingsautoriteit stelt voor het gebruik van Google Analytics.

Demografische functies in Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de demografische functies van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden opgesteld die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de website. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet worden herleid tot specifieke personen. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account, of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden zoals beschreven in de sectie “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

6. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube met verbeterde privacy
Onze website maakt gebruik van plug-ins van de website YouTube. De website-exploitant is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.
We gebruiken YouTube in de verbeterde privacymodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze een video bekijken. Het delen van gegevens met YouTube-partners is echter niet uitdrukkelijk uitgesloten in de verbeterde privacymodus. Zo maakt YouTube altijd – of u nu een video bekijkt of niet – verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.
Zodra u een YouTube-video op onze website start, wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt de YouTube-server medegedeeld welke van onze pagina’s u heeft bezocht. Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, maakt u het YouTube mogelijk om uw surfgedrag rechtstreeks koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account.
Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie verzamelen over bezoekers van onze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken op te stellen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en om fraude te voorkomen. Deze cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert.
Het is mogelijk dat na het starten van een YouTube-video andere gegevensverwerkingsprocessen worden geactiveerd waarover wij geen controle hebben.
Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online-aanwezigheid. Dit is een legitiem belang in de zin van de AVG.

Lees voor meer informatie over gegevensbescherming door YouTube hun privacyverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Google Web Fonts
Deze site maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen van Google voor uniforme weergave van lettertypen. De Google-lettertypen worden lokaal geïnstalleerd. Er wordt daarbij geen verbinding gemaakt met Google-servers.

Google Maps
Deze site maakt via een API gebruik van de kaartservice Google Maps. De aanbieder van deze dienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Voor gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans naar een Google-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Het gebruik van Google Maps gebeurt omwille van een aantrekkelijke presentatie van onze online-aanwezigheid en om de plaatsen die we op de website noemen makkelijk te kunnen vinden. Dit is een legitiem belang in de zin van de AVG.
Lees de privacyverklaring van Google voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

7. Aanwezigheid op sociale media

We zijn aanwezig op sociale netwerken en platforms (Facebook en Instagram) om te communiceren met klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen via deze weg te informeren over onze diensten. Bij het gebruik van dergelijke netwerken en platforms zijn de algemene voorwaarden en de richtlijnen voor gegevensverwerking van de betreffende exploitanten van toepassing. Tenzij anders vermeld in onze privacyverklaring, verwerken wij de gegevens van gebruikers zolang deze met ons communiceren binnen sociale netwerken en platforms, bijv. om berichten op deze platforms te posten of om ons berichten te sturen.

Verlotingen op Facebook en Instagram
Op de Facebook-pagina www.facebook.com/Atlantischekustfrankrijk en op de Intagram-pagina https://www.instagram.com/atlantischekustfrankrijk/ organiseren we regelmatig winacties. Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van de persoonsgegevens van deelnemers, voor zover we deze zelf verwerken. We zullen de persoonsgegevens van deelnemers en andere persoonlijke gegevens alleen gebruiken binnen de kaders van de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming. We zullen de gegevens alleen opslaan, verwerken en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de winactie. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de winactieen worden daarna verwijderd.
De deelnemer kan op elk moment informatie opvragen over de gegevens die over de persoon zijn opgeslagen.